Wydział rozpoczął działalność w 1966 roku, kiedy dzięki szerokiej społecznej inicjatywie, 1 czerwca utworzona została Wyższa Szkoła Inżynierska. Faktycznie jednak rozpoczął swoje funkcjonowanie jeszcze w ramach dawnego Punktu Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej w Opolu w strukturze Wydziału Ogólnotechnicznego. Od 1 października 1966 roku w strukturze Wyższej Szkoły Inżynierskiej istnieje Wydział Elektryczny, przekształcony następnie w 1975 r. w Instytut Elektrotechniki (działający na prawach wydziału), na bazie którego powstał dzisiejszy Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Dalsza istotna ewolucja struktury Instytutu Elektrotechniki przypada na rok 1991; wtedy na podstawie decyzji ministra edukacji narodowej z dnia 28 listopada powołany został Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Pierwsi absolwenci studiów inżynierskich stacjonarnych otrzymali dyplomy inżyniera elektryka w roku akademickim 1969/70. Począwszy od roku 1972 Wydział prowadzi, w miejsce dotychczasowych studiów inżynierskich dziennych, studia magisterskie o jednolitych programach obowiązujących na wszystkich profilach polskich politechnik.

Od roku 1993 r. Wydział kształci inżynierów informatyków na studiach dziennych i studiach zaocznych, a od 1994 r. inżynierów automatyków i robotyków na studiach dziennych. W roku 1999 uruchomione zostały na kierunku Informatyka studia magisterskie dzienne i zaoczne magisterskie uzupełniające. Od r.a. 2000/2001 na Wydziale prowadzone jest kształcenie na poziomie inżynierskim na kierunku Elektronika i Telekomunikacja (studia dzienne i zaoczne). Od r.a. 2001/2002 został wprowadzony na kierunkach Elektrotechnika i Informatyka na studiach dziennych tzw. system studiów szeregowo-równoległy. Polegał on na tym, że w pierwszych sześciu semestrach realizowany był program studiów podstawowych, dostosowanych poziomem do wymogów studiów inżynierskich. Wówczas studenci, którzy chcieli uzyskać dyplom inżyniera wykonywali pracę dyplomową w semestrze siódmym, w którym również prowadzone były niektóre przedmioty specjalnościowe i o charakterze menadżersko - humanistycznym. Natomiast program studiów magisterskich realizowany był równolegle w semestrach od siódmego do dziesiątego.

Proponowany system stwarza studentowi możliwość odłożenia wyboru rodzaju dyplomu (magisterski lub inżynierski) do szóstego semestru, kiedy ma on już wystarczające dane do podjęcia właściwej decyzji, potrafi realistycznie ocenić swoje predyspozycje, zna swoją sytuację finansową, plany rodzinne i inne okoliczności warunkujące dalszy przebieg studiów. Dla chętnych chcących uzupełnić wykształcenie do poziomu magisterskiego wydział proponuje w ofercie kształcenia 2-letnie zaoczne magisterskie studia uzupełniające.

Studenci kierunków inżynierskich mogą uzupełnić kształcenie do poziomu magisterskiego na zaocznych studiach magisterskich uzupełniających na kierunkach: Elektrotechnika, Informatyka bądź Zarządzanie i Marketing - na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

Istotny rozwój działalności naukowej i naukowo -badawczej, powiązany ze znacznym przyrostem liczby profesorów i doktorów habilitowanych, spowodował, że Wydział znalazł się od 1995 roku w grupie jednostek zaliczanych przez Komitet Badań Naukowych do kategorii "B" (co aktualnie odpowiada kategorii III). Konsekwencją tego rozwoju było przyznanie Wydziałowi Elektrotechniki i Automatyki w grudniu 1998 r. uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.

Wydział prowadzi stałą współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi z zagranicy, przy czym z pięcioma na podstawie podpisanych umów. Są to VSB - Technicka Univerzita w Ostrawie (Czechy), Państwowy Uniwersytet Elektrotechniczny w Sankt-Petersburgu (Rosja), Fachhochschule Coblenz (Niemcy), Fachhochschule Isny (Niemcy), Oddział firmy SIEMENS AG w Karlsruhe (Niemcy) oraz Uniwersytetami Technicznymi: Eindhoven (Holandia) Erlangen (Niemcy), Delft (Holandia) Instytutem Politechnicznym w Odessie. Nasi pracownicy uzyskali prestiżowe stypendia zagraniczne, m.in. fundacji Humboldta DAAB, British Council Fulbrighta.

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w chwili obecnej zatrudnia ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 28 profesorów i doktorów habilitowanych, 39 adiunktów, 35 asystentów, 1 starszego wykładowcę ze stopniem doktora nauk technicznych i 1 wykładowcę.

Wydział prowadzi szeroką działalność dydaktyczną obejmującą kierunki kształcenia:

* Elektrotechnikę
* Informatykę
* Automatykę i Robotykę
* Elektronikę i Telekomunikację
* Technologie energetyki odnawialnej

W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój Wydziału w sferze nauki i dydaktyki wynikający z ciągłego zapotrzebowania na specjalistów elektryków, informatyków, elektroników i automatyków oraz robotyków. Przygotowuje on magistrów inżynierów i inżynierów poszukiwanych we współczesnym świecie właściwie wszędzie. Trudno wskazać bowiem dziedziny życia gospodarczego, gdzie nie wykorzystuje się nowoczesnej aparatury elektronicznej kontrolno-pomiarowo-sterującej, zautomatyzowanych napędów, nowoczesnych metod diagnostycznych, manipulatorów i robotów, metod i technik komputerowych.

Powoduje to istotny przyrost liczby studentów podejmujących studia na Wydziale. W ostatniej dekadzie liczba studentów studiujących na Wydziale wzrosła 10-krotnie.

W skład Wydziału wchodzą następujące jednostki organizacyjne, w których prowadzona jest działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:
  • Instytut Systemów Napędowych i Robotyki
  • Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej
  • Instytut Informatyki
  • Instytut Automatyki
  • Katedra Elektrotechniki i Mechatroniki