UWAGA STUDENCI MAJĄCY OBOWIĄZEK ODBYWANIA PRAKTYK

Przed rozpoczęciem praktyki należy z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem złożyć pisemny wniosek /Porozumienie o praktykę/, w którym zostanie wskazany dokładny adres instytucji oraz czas praktyki /od do/, gdzie praktyka będzie realizowana. Trzy egzemparze powinny zostać podpisane i opieczętowane przez Pracodawcę. Do dokumentacji składanej przed praktyką należy również dołączyć kopię dokumentu poświadczającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/. Oryginał dokumentu do wglądu. Ubezpieczenie powinno opiewać termin odbywania praktyk.

ZALICZENIE PRAKTYK

W celu zaliczenia praktyk należy przedłożyć w COS lub BOS:

a) złożenie sprawozdania - wzór poniżej,

b) zaświadczenie z instytucji/organizacji o odbytej praktyce.

 

OPIEKUNOWIE PRAKTYK

 •  Automatyka i Robotyka - dr inż. Jacek Korniak
 • Elektronika Przemysłowa, Inżynieria Biomedyczna – dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki, prof. PO
 • Technologie Energetyki Odnawialnej, Elektrotechnika - dr inż. Andrzej Włóczyk
 • Informatyka - dr inż. Waldemar Pokuta, dr hab. inż. Rafał Stanisławski, prof. PO

 

 

PROGRAMY PRAKTYK

 • Automatyka i robotyka – [POBIERZ]
 • Elektronika Przemysłowa – [POBIERZ]
 • Elektrotechnika – [POBIERZ]
 • Informatyka – [POBIERZ]
 • Inżynieria biomedyczna – [POBIERZ]
 • Technologie Energetyki Odnawialnej – [POBIERZ]

 

DOKUMENTY

 • Porozumienie - [POBIERZ]
 • Sprawozdanie z przebiegu praktyki [POBIERZ]
 • Załącznik nr 1 - [POBIERZ ]
 • Załącznik nr 3 - zaświadczenie o odbyciu praktyki [POBIERZ ]
 • Regulamin praktyk [POBIERZ ]