Dyrektor: dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. Uczelni
 


Laboratoria

elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, sieci i systemów elektroenergetycznych, techniki wysokich napięć, urządzeń elektrycznych, materiałów elektrycznych. Pracownia: diagnostyki izolacji transformatorów, diagnostyki kondensatorów, badań elektryzacji statycznej dielektryków, cieplnych badań urządzeń elektrycznych.


Kierunki badań naukowych

Głównymi obszarami działalności naukowo-badawczej jest:

  • diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych w urządzeniach elektroenergetycznych,
  • diagnostyka stanów sieci elektroenergetycznych,
  • projektowanie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
  • metody planowania rozwoju sieci przesyłowej w systemie elektroenergetycznym,
  • modelowanie cieplne i badanie pól temperaturowych urządzeń rozdzielczych,
  • projektowanie i badanie aparatury pomiarowej do kontroli procesów konwersji energii.
Prace z dziedziny diagnostyki układów izolacyjnych są ukierunkowane na badania intensywności, lokalizacji i oceny wyładowań niezupełnych metodą akustyczną. W tym celu utworzono laboratorium diagnostyki izolacji transformatorów, udoskonalono dotychczasowe lub opracowano nowe układy do pomiarów różnych parametrów emisji akustycznych, towarzyszących wyładowaniom niezupełnym w izolacji urządzeń, wprowadzając przy tym komputerową obróbkę wyników pomiarowych.

 

Do pracy z dziedziny diagnostyki układów izolacyjnych należy również zaliczyć prowadzenie badań nad elektryzacją statyczną dielektryków i wykorzystanie jej do oceny procesów starzeniowych w dielektrykach, a w szczególności olejach transformatorowych.

 

Do prac, związanych z projektowaniem układów elektroenergetycznych automatyki zabezpieczeniowej, należy:
  • tworzenie matematycznych modeli systemów automatyki zabezpieczeniowej,
  • komputerowe wspomaganie badań stanów przejściowych w obwodach wejściowych układów automatyki zabezpieczeniowej,
  • komputeryzacja procesów pomiarowych szybkozmiennych przebiegów przejściowych w układach elektroenergetycznych.