Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski, prof. PO
 

Laboratoria
teorii obwodów, podstaw elektrotechniki, symulacji komputerowej obwodów elektrycznych, symulacji pól elektromagnetycznych, półprzewodnikowych przyrządów mocy i układów energoelektronicznych, klasycznego i przekształtnikowego napędu elektrycznego, maszyn elektrycznych i mikromaszyn, diagnostyki maszyn elektrycznych i zespołów maszynowych, serwomechanizmów, robotyki i systemów wizyjnych, informatyki i modelowania matematycznego

Kierunki badań naukowych
Katedra obejmuje zakresem swego działania dydaktycznego i badawczego układy elektromechaniczne, elektromagnetyczne i energoelektroniczne oraz wzajemne powiązania pomiędzy tymi układami przy wykorzystaniu metod informatyki technicznej. Zagadnienia badawcze obejmują modelowanie matematyczne i symulację komputerową, identyfikację układów i ich sterowanie, zastosowanie metod techniki cyfrowej i metod sztucznej inteligencji, a w konsekwencji projektowanie i konstrukcję oraz pomiary urządzeń i systemów z zakresu wymienionych wcześniej układów technicznych.

W ujęciu szczegółowym należy wymienić:
  • modelowanie matematyczne pól elektromagnetycznych w przestrzeni (2D) i (3D) z wykorzystaniem do optymalizacji nowych konstrukcji silników tarczowych z magnesami trwałymi, silników reluktancyjnych, serwomotorów prądu stałego o komutacji elektronicznej, a także maszyn indukcyjnych, transformatorów i urządzeń o działaniu elektromagnetycznym. W tym zakresie prowadzone są także prace eksperymentalne, pomiarowe i wdrożeniowe,
  • badania dynamiki i rozwój metod identyfikacji parametrów silników elektrycznych dużej mocy. W wyniku prac powstały publikacje w renomowanych czasopismach i na konferencjach międzynarodowych (np. Archiv für Elektrotechnik, ICEM),
  • opracowanie metody obniżania poziomu drgań i hałasów pochodzenia elektromagnetycznego silników indukcyjnych. Wyniki wdrożono w DZWEM Domel we Wrocławiu dla silników indukcyjnych dużej mocy, uzyskując bardzo dobre efekty praktyczne,
  • badania niesymetrii wewnętrznych i uszkodzeń oraz opracowanie metod diagnostyki silników i układów napędowych. Prace te wykonywano przy współpracy GIG w Katowicach, a w zakresie podstawowym dla IPPT PAN. Były one wdrożone i są wykorzystywane w wielu elektrowniach krajowych, cementowniach, zakładach przemysłu chemicznego,
  • badania napędów przekształtnikowych z silnikami indukcyjnymi, obejmujące rozwój metod identyfikacji, symulacji komputerowej, sterowania oraz projektowania takich systemów i badania ich wpływu na sieć zasilającą otoczenie. Tematyka ta obejmuje pełną dynamikę układów oraz zagadnienia drganiowe i akustyczne,
  • zagadnienia sterowania napędu elektrycznego i manipulatorów przemysłowych o wielu stopniach swobody. Rozwój metod modelowania, symulacji komputerowej i pomiarów takich systemów z wykorzystaniem techniki wizyjnej w sterowaniu,
  • badania przetworników elektromechanicznych specjalnych, a w szczególności silników o dwóch stopniach swobody, silników liniowych, serwomechanizmów, a także seperatorów magnetycznych. Badania dotyczą rozwoju metod projektowania tych urządzeń oraz modelowania matematycznego. Wykonywane są także wdrożenia przemysłowe.