Wydział prowadzi następujące kierunki studiów:


AUTOMATYKA I ROBOTYKA


 Studia na tym kierunku to - automatycznie - frapujący zawód i poczucie życiowej satysfakcji!

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Kształcenie na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA pozwala absolwentowi na opanowanie obszernego zasobu wiedzy z zakresu przedmiotów kierunkowych ogólnotechnicznych na przykład: elektrotechnika, elektronika, energoelektronika, technika cyfrowa i mikroprocesorowa, układy elektromechaniczne, automatyka, metrologia oraz informatyka.

W ramach przedmiotów specjalnościowych przekazywana jest wiedza z zakresu układów automatyki, regulacji ciągłej, dyskretnych układów automatyki, procesów wytwórczych i obsługi systemów komputerowego sterowania procesami produkcyjnymi oraz systemami obsługi, z szerokim wykorzystaniem metod inteligentnego sterowania.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej związanej z eksploatacją, uruchamianiem i projektowaniem systemów automatyki w różnych zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych, systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Posiada umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego, programowania komputerów oraz sterowników cyfrowych, jak również wykorzystania sieci komputerowych oraz urządzeń zewnętrznych.

Absolwent jest przygotowany do projektowania i eksploatacji komputerowych systemów automatyki, a w szczególności rozproszonych systemów sterowania SCADA, a także systemów sterowania stosowanych w robotyce. Ponadto absolwent posiada wiedzę z zakresu analizy sygnałów, regulacji automatycznej, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Absolwent może być zatrudniony jako projektant układów i systemów sterowania bazujących na technice mikroprocesorowej i komputerowej dla procesów i ciągów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu i działach gospodarki, a także jako specjalista eksploatacji układów i systemów sterowania, systemów pomiarowych oraz systemów informatycznych w różnych działach gospodarki.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent studiów 1-go stopnia może kontynuować naukę na studiach 2-go stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na specjalności:

• Systemy Komputerowe w automatyce i robotyce.

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym lub 4 w trybie niestacjonarnym i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę także na kierunkach pokrewnych.

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<


ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA


Elektronika przemysłowa to kierunek studiów, którego treści zostały dostosowane do aktualnych potrzeb przemysłu. Przyłącz się!
 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajduje się m.in. matematyka, fizyka, informatyka obejmująca techniki i języki programowania oraz teoria obwodów i sygnałów, natomiast grupa przedmiotów kierunkowych obejmuje m.in.: elementy elektroniczne, układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, metrologię, podstawy automatyki, symulację i komputerowo wspomagane projektowanie układów elektronicznych, budowę i programowanie układów programowalnych  CPLD i FPGA, budowę i programowanie mikroprocesorów o różnych architekturach, projektowanie urządzeń elektronicznych – w tym sterowników mikroprocesorowych oraz teleinformatycznych sieci przemysłowych.

Z zakresu przedmiotów kierunkowych powiązanych z telekomunikacją prowadzone są zajęcia z podstaw telekomunikacji,  systemów radiowych i telewizyjnych, technik bezprzewodowych oraz antenowych. Znaczny udział w treściach kształcenia mają przedmioty związane z nowoczesną transmisją danych takie jak techniki kodowania i modulacji, optoelektronika i sieci teleinformatyczne.  

Elektronika przemysłowa to nowy kierunek studiów, którego treści zostały dostosowane do aktualnych potrzeb przemysłu, a szczególny nacisk położono na naukę projektowania i programowania urządzeń i systemów mikroprocesorowych, mikrokomputerowych.

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<

 


ELEKTROTECHNIKA


Elektryzująca oferta edukacyjna dla tych,którzy wiążą swoje życie z wyzwalaniem energii.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwent otrzymuje gruntowne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, jak: teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia elektryczna i elektroniczna, maszyny elektryczne, elektronika i energoelektronika, podstawy elektroenergetyki, technika mikroprocesorowa, urządzenia elektryczne, podstawy napędu elektrycznego, a także komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych.

Absolwent posiada niezbędną wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych dla elektrotechniki oraz umiejętności w zakresie projektowania, konstruowania i eksploatacji różnego rodzaju układów elektrycznych.

Jest przygotowany do projektowania i eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczeń i ochrony urządzeń elektrycznych, a także prowadzenia eksploatacji urządzeń technologicznych zasilanych energią elektryczną, urządzeń łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych.

Absolwent jest przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji mikroprocesorowych i mikrokomputerowych systemów pomiarowych, diagnostycznych i sterujących, a także do efektywnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi dla celów optymalizacji, symulacji oraz projektowania szeroko rozumianych systemów elektrycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku ELEKTROTECHNIKA lub innym.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Specjalność:

• Elektroenergetyka przemysłowa

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Absolwent posiada w stopniu zaawansowanym ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada również umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Odznacza się także zdolnością do pracy twórczej oraz zdolnością do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi.

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<

 


INFORMATYKA


Studia na kierunku informatyka to wielozadaniowy, stabilny i najbardziej niezawodny system nauki, dzięki któremu wzniesiesz się na krzemowe wyżyny.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i 8 semestrów w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Program dydaktyczny umożliwia nabycie ogólnej wiedzy z zakresu informatyki, poznania zasad funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także projektowania systemów informatycznych i baz danych. Absolwent poznaje przy tym środowisko wielu systemów informatycznych oraz zdobywa umiejętność posługiwania się wieloma językami programowania wysokiego poziomu i poziomu maszynowego. Absolwent zapoznaje się także ze środowiskami programowymi systemów wielozadaniowych oraz wielodostępnych, a także problemami współpracy komputerów z urządzeniami zewnętrznymi i sterowania procesami przemysłowymi.

Absolwent nabywa wiedzę z zakresu konfigurowania systemów cyfrowych wieloprocesorowych i sieci komputerowych, diagnostyki i eksploatacji systemów komputerowych oraz bezpieczeństwa danych i prawa komputerowego. Posiada umiejętność tworzenia oprogramowania w wielu językach programowania wysokiego poziomu (programowanie strukturalne, obiektowe, komponentowe), jak również niskiego poziomu (języki assemblerowe).

Absolwent jest przygotowany do projektowania i realizacji systemów informatycznych z wykorzystaniem współczesnych metod inżynierii oprogramowania, w środowiskach wielodostępnych oraz rozproszonych, z wykorzystaniem komputerów wieloprocesorowych oraz klastrowych. Posiada też wiedzę z zakresu konfigurowania systemów cyfrowych wieloprocesorowych i sieci komputerowych, diagnostyki i eksploatacji systemów komputerowych oraz bezpieczeństwa danych i prawa komputerowego. Nabyta podczas studiów wiedza, umiejętności i rozumienie zagadnień z zakresu informatyki, pozwalają na podjęcie pracy zawodowej związanej z eksploatacją sprzętu komputerowego, a także projektowaniem, realizacją i eksploatacją szeroko rozumianych systemów informatycznych, w tym sieci komputerowych i systemów baz danych.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym (dziennym) i 4 semestry w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Specjalności:

- Studia stacjonarne:

  • Sieci komputerowe i systemy baz danych
  • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Informatyka w elektroenergetyce
  • Informatyka w technice i zarządzaniu

- Studia niestacjonarne:

  • Sieci komputerowe i systemy baz danych
  • Informatyka stosowana.

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<


INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA


Studia na tym kierunku to prawdziwe wyzwanie! Wiedzę zdobędziesz zarówno pod kątem technicznym, jak i medycznym.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Kształcenie na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA pozwala absolwentowi na opanowanie obszernego zasobu wiedzy z zakresu przedmiotów kierunkowych technicznych na przykład: czujniki i przetworniki, pomiary elektrycznych wielkości medycznych, podstawy teorii sygnałów i systemów, mikrokontrolery w inżynierii biomedycznej, bazy danych w zastosowaniach biomedycznych oraz z zakresu przedmiotów kierunkowych płynących z nauk o zdrowiu na przykład: biologii z elementami mikrobiologii i genetyki, anatomii prawidłowej człowieka, fizjologii starzenia się, kinezjologii.

W ramach przedmiotów specjalnościowych przekazywana jest m. in. wiedza z zakresu: biomateriałów, implantów i sztucznych narządów, interfejsów mózg-komputer, przetwarzania obrazów biomedycznych, analizy sygnałów biomedycznych, podstaw medycznych systemów doradczych, telemedycyny oraz systemów wbudowanych na potrzeby inżynierii biomedycznej.

Absolwent posiada ogólną wiedzę w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Posiada także ogólną wiedzę w zakresie właściwości i budowy materiałów, z których można produkować urządzenia i elementy, mające bezpośredni kontakt z tkankami organizmu.

Absolwent potrafi formułować biomedyczne problemy inżynierskie i rozwiązywać je za pomocą nowoczesnych technik komputerowych; kierować zespołami interdyscyplinarnymi, w Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunkach: AUTOMATYKA I ROBOTYKA lub INFORMATYKA, a także na kierunkach pokrewnych.

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<


TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia trwają 7 semestrów w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.

Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym. Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ na specjalności:

      • Eksploatacja odnawialnych źródeł energii

Studia trwają 3 semestry w trybie stacjonarnym i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może kontynuować naukę także na kierunkach pokrewnych.

>> Lista kierunków kwalifikujących do studiów II stopnia <<

>> Plany studiów <<

>> Karty opisu przedmiotów <<